INDVANDRERE/FLYGTNINGE

Billige og villige? - fremmedarbejdere i fædrelandet ca. 1800-1970. Af Henrik Zip Sane. 360 sider, 18 x 24 cm. Ill: 9 fotos, 87 figurer 1 kort. Pris kr 280,00 (ib.). (Af indvandringens historie i Danmark bind 2)

Om indvandringen til Danmark og indvandrernes funktion i det danske samfund. I fremstillingen søges indvandringens historie integreret med nationalstaten Danmarks historie.
Indvandrerne har sikkert altid været i Danmark - der er formodentlig altid kommet nye mennesker til vore breddegrader, men det var først i slutningen af det 18. århundrede, 'samfundet' begyndte at udpege indvandrerne som en særlig gruppe. I anden halvdel af det 20. århundrede er ikke mindst det folkelige billede af en indvandrer ændret fra at dække over udlændinge til at gælde indvandrere fra fjerne egne - først og fremmest muslimer. Både iagttagelsen fra omkring 1800 og omkring 2000 er udtryk for det samme, nemlig det forhold, at indvandringens historie er snævert forbundet med nationalstaten Danmarks historie.
I denne bog bringes indvandrerne ind i centrum af Danmarkshistorien og forfatteren søger at råde bod på en række misforståelser vedrørende indvandrernes historiske rolle i Danmark.
I bogen ses på indvandringen - nærmere betegnet arbejdsindvandringen - fra tiden før landbrugsreformerne i slutningen af det 18. århundrede og frem til 1970'erne, hvor denne form for indvandring fik en formel afslutning gennem lovgivning om indvandrerstop.
Der arbejdes med både analyse og syntese på nationalt, regionalt og lokalt niveau; sidstnævnte gennem casestudier om forholdene i Farum.
I bogens første del indkredses de grundlæggende problemstillinger, som fremkommer i forbindelse med studiet af arbejdsindvandringen til Danmark - med sammenholdning af nationalisme- og indvandrerteoretisk tænkning. Desuden ses på hovedtendenser og resultater i den eksisterende litteratur. Anden del - om indvandringen indtil 1920erne - beskæftiger sig med arbejdsindvandringens omfang, funktion og afledte effekter i lyset af den sociale, økonomiske og kulturelle udvikling af nationalstaten Danmark. Sidste del ser på arbejdsindvandringen siden mellemkrigstiden og især på udviklingen efter 2. verdenskrig. Frem mod 1960'ernes slutning og 1970'ernes begyndelse blev efterhånden nået nærmest fuld beskæftigelse. Det førte til mangel på arbejdskraft inden for en del brancher, hvorfor der åbnedes mulighed for en vis arbejdsindvandring. Samtidig blev Danmark knyttet tættere og tættere til Norden, Europa og Vesten. Nogle udlændinge blev dermed gradvist mindre fremmede end andre. I afsnittet "vil disse to udviklngstendenser krydse hverandre. Det er i dette krydsfelt nationen - i traditionel forstand - opløses."

UDDRAG AF INDHOLD: AT INDVANDRE EFTER ARBEJDE. Nationalisme og produktion af fremmedarbejdere. Lovgivningens fremkomst. Det demografiske kildemateriale. Forskningstraditionen. NATIONSOPBYGNINGEN. Fra specialist- til plebejerimport. Svenskere, tyskere, polakker og andre. Indvandrere og udvandrere. Nordsjælland som case. Købstaden, stationsbyen og oplandet. De frmmmede får en kulturel kapital. NATIONSOPLØSNINGEN. Gæste- og fremmedarbejdere. Danskheden og trusselsbilledet. Lokalsamfundets udfordring.
Kilder. Litteratur. Personregister.

UDGIVER:
Farums Arkiver og Museer
Paltholmcentret
3520 Farum
Tlf: 77 43 43 56, fax: 77 43 41 03
E-post: info@immigrantmuseet.dk
Internet: www.immigrantmuseet.dk

 

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Om FagBogInfo]

FagBogInfo
Blegdamsvej 4 B
Postbox 638
2200 København N
mailto:frodes@image.dk