[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

Effekter af klimaændringer - tilpasninger i Danmark. 44 sider, 15 x 21 cm. Ill: 9 farvefotos, 1 figur, 1 kort. Gratis + ekspeditions- og forsendelsesgebyr kr 100,00. [Udgivet september 2003]

Kortfattet hovedrapport med beskrivelse af scenarier for fremtidens klima, og anbefalinger til særlige indsatsområder under indtryk af klimaændringer. Rapporten belyser de effekter, klimaændringer kan tænkes at få i Danmark og de tilpasninger, der bør foretages, både af eksisterende anlæg mv. samt ved planlægningen af nye. Rapporten fokuserer på hvad det ændrede klima betyder for drikkevand, natur, landbrug, byer samt byggeri og anlæg, samt hvilke konsekvenser et stigende havspejl kan få.
Selvom der er betydelig usikkerhed om såvel omfang som årsager, hersker der i dag udbredt enighed blandt eksperter om, at klimaændringer er en kendsgerning. Nogle er allerede indtruffet, og flere vil følge. "I Danmark må vi forvente højere temperaturer, mere nedbør om efteråret og om vinteren, men mindre i form af sne, mindre nedbør om sommeren, men flere voldsomme kortvarige regnskyl, hyppigere vestenvind og endelig en stigende vandstand i havet"(fra Forord).
Det projekt, der ligger til grund for denne rapport, har taget udgangspunkt i denne udbredte enighed blandt klimaeksperter.
I rapporten peger ATV på, hvor og hvordan vi i Danmark med tekniske tiltag kan tilpasse os de klimaændringer, vi under alle omstændigheder må forvente. Hvilke tekniske tiltag bør vi allerede nu overveje at gennemføre? Hvor bør vi sætte ind og med hvilken tidshorisont? Hvor mangler der tilstrækkelig viden? Hvilke tiltag bør vi iværksætte allerede nu, og hvilke kan vente? Der er fokuseret på vand, natur, landbrug, skove, byggeri og anlæg, kyster og havne, fordi tekniske løsninger på disse områder kan gøre en forskel. Her er konsekvenserne af et ændret klima vurderet, og der er peget på, hvor der pga. en lang planlægningshorisont eller en lang levetid af anlæg mv. bør gøres en indsats nu, og hvor planlægningshorisonten gør det muligt at vente, til vores viden om klimaændringerne er større.
Rapporten er udarbejdet af Akademiet for de tekniske Videnskabers udvalg om tilpasning til klimaændringer via tekniske tiltag under ATV's Tænketank.
Udgivelsen kan hentes fra ATV's hjemmeside: www.atv.dk/c/C122

UDDRAG AF INDHOLD: Fremtidens klima. Her skal der handles. Drikkevand. Natur. Landbrug. Byer. Bygge og anlæg. Stigende hav. Efterskrift. Læs videre.

UDGIVER:
Akademiet for de tekniske Videnskaber
Lundtoftevej 266, 2800 Lyngby
Tlf: 45 88 13 11, fax: 45 88 13 51
E-post: atvmail@atv.dk
Internet: www.atv.dk

TIL DENNE RAPPORT HØRER EN UDDYBENDE BAGGRUNDSRAPPORT:

Effekter af klimaændringer - tilpasninger i Danmark. Baggrundsrapport. 50 sider, 21 x 30 cm. Ill: 3 figurer. Pris kr 150,00. [Udgivet september 2003]

Uddybende baggrundsrapport med beskrivelse af klimaændringer, klimamodeller, scenarier for fremtidens klima, samt betragtninger om fremtidens klima i Danmark. Desuden uddybende beskrivelser af konsekvenser og behovet for særlige indsatser på en række centrale områder. Formålet med rapporten er at vurdere, hvordan vi i Danmark kan indrette os på kommende klimaændringer. "Rapporten belyser områder, hvor ændringer af klimaet får væsentlige konsekvenser, og hvor tekniske løsninger kan gøre en forskel. Der peges på områder, hvor en lang planlægningshorisont eller en lang levetid af anlæg betyder, at vi allerede nu bør overveje, hvordan vi tilpasser os de ændrede vilkår. ... Den danske klimapolitik har hidtil fokuseret på at undgå/reducere klimaændringer ved at begrænse udledning af drivhusgasser. Der har derfor ikke været særlig opmærksomhed på effekterne af klimaændringer"(fra indledning).
Udgivelsen kan hentes fra ATV's hjemmeside: www.atv.dk/c/C122

UDDRAG AF INDHOLD: Baggrund og formål. Klima. Vandet. Landet. Byggeri og anlæg. Kyster og havne. Efterskrift. Forkortelser. Ordforklaring. Læs videre - nyttige links. Referencer. Bilag.

UDGIVER:
Akademiet for de tekniske Videnskaber
Lundtoftevej 266, 2800 Lyngby
Tlf: 45 88 13 11, fax: 45 88 13 51
E-post: atvmail@atv.dk
Internet: www.atv.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]


FagBogInfo
Blegdamsvej 4 B
Postbox 638
2200 København N
mailto:frodes@image.dk