[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

Lærebog i ansættelsesret og personalejura. 2. udgave. Af Ole Hasselbalch. 586 sider, 15,5 x 23 cm. Pris kr 822,00. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udgivet 2007.

Bogen rummer en indgang til ansættelsesretten samt i hovedtræk de dele af den kollektive arbejdsret, arbejdsmiljøretten og arbejdsprocesretten, det er nødvendigt at have indblik i for at kunne håndtere daglige, arbejdsretlige problemer på arbejdspladsniveau. Bogen behandler bl.a.: ansættelsesrettens grundlag, retskilderne, ansættelsesaftalens indgåelse og ansættelsesforholdets etablering, ansættelsens varighed og ophør, begrænsninger i afskedigelsesretten, fremgangsmåden ved afskedigelse mv., ændringer i ansættelsesforholdet, sanktioner ved uregelret opfyldelse, arbejdet og arbejdspligten, arbejdstiden, vederlaget, ferie og andre fridage, lovligt forfald, personbeskyttelsen, retskildesøgning og -håndtering.
Ole Hasselbalch er professor i erhvervsret ved Handelshøjskolen, Århus Universitet.

UDDRAG AF INDHOLD: Ansættelsesrettens grundlag. Retskilderne. Lovgivningen. De kollektive overenskomster. Den individuelle aftale. Retskildernes anvendelse i konkrete sager. De ansættelsesretlige reglers internationale gyldighedsområde. Ansættelsesretlige hovedopdelinger og gennemgående principper. Lønmodtagergrupperne. Overordnede regler om lønmodtagerens stilling. Ansættelsesforholdets etablering. Problemstillinger i tilknytning til indgåelse af ansættelsesforhold. Ansættelsesforholdets varighed. Det normale ophør. Begrænsninger i afskedigelsesretten - opsigelsesgrundens betydning. Fremgangsmåden ved afskedigelse. Fratrædelsesrettigheder i øvrigt. Centrale ansættelseskontraktretlige principper. Hindringer for arbejdsydelsen. Ændringer i ansættelsesforholdet. Sanktioner ved uregelret opfyldelse. Lønmodtagerens pligter. Lønmodtagerens pligter: arbejdet og arbejdspligten. Lønmodtagerens pligter: instruktion, kontrol og reglementariske bestemmelser. Lønmodtagerens pligter: arbejdstiden. Lønmodtagerens pligter: vandel og omsorg. Lønmodtagerens pligter: beskyttelsen af arbejdsgiverens virkegrundlag. Lønmodtagerens rettigheder. Lønmodtagerens rettigheder: vederlaget. Lønmodtagerens rettigheder: ferie, søgnehelligdage og andre fridage. Lønmodtagerens rettigheder: lovligt forfald. Lønmodtagerens rettigheder: personbeskyttelsen. Arbejdsprocesretten. Tvisteløsningsveje. Sammenstød af afgørelseskompetence.
Retskildesøgning og -håndtering. Stikordsregister.

UDGIVER:
Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Lyngbyvej 17, Postboks 2702, 2100 København Ø
Tlf: 39 13 55 00, fax: 39 13 55 55
E-post: forlag@djoef.dk
Internet: www.djoef-forlag.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]


FagBogInfo
Egernets kvt. 52
2750 Ballerup
E-post: frodes@image.dk