[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]

(Udviklingshæmmede) børns hverdagsliv. Beretninger og refleksioner fra en parallel og institutionaliseret verden. Af Kim Rasmussen. 353 sider, 15,5 x 22,5 cm. Ill: 20 fotos. Pris kr 345,00. Forlaget Klim. Udgivet 9/9 2008.

Bogen følger fire børn med Downs syndrom. Den fortæller om deres hverdagsliv - hvad de laver, hvordan de kommunikerer - og om omverdenens reaktioner. Der sættes fokus på, hvad børnene kan, på deres talenter, uden at ignorere børnenes behov for støtte. Eksempelvis peges der på behovet for at støtte og hjælpe til at styrke børnenes sårbare relationer og spinkle sociale netværk.
Børnenes hverdag ligner alle mulige andre børns hverdag. Forfatteren sætter derfor parantes om det udviklingshæmmede og beskriver børnene først og fremmest som børn. Desuden giver bogen indblik i den historiske opfattelse og behandling af udviklingshæmmede - og status i dag. Og den fremhæver behovet for at give de udviklingshæmmede børn bedre betingelser for at udvikle sig.
I bogen er hverdagslivsperspektivet sat op imod faglitteraturens og opslagsværkernes vægtning af 'handicap', handicapidentitet, mangler og vanskeligheder. Bag dette ligger spørgsmålet: Hæmmer vi unødigt de udviklingshæmmede? Har vi organiseret en parallel barndom til 'dem' i den bedste mening, men ud fra fortidens stereotype billeder og forestillinger?
Bogen bygger på et forskningsprojekt, der begyndte i 2004 og blev afsluttet i foråret 2007. "Projektets mål har været at følge nogle børns hverdag, at få beskrevet, hvordan deres hverdagsliv former sig, og kritisk at få reflekteret de samspil og samspilsbetingelser, der viser sig i hverdagen. Det er sjældent, at denne børnegruppes 'hele liv' påkalder sig forskningsmæssig opmærksomhed og interesse. Når udviklingshæmmede børn er genstand for forskning, er det som hovedregel med fokus på et bestemt problem eller på nogle vanskeligheder. Med den valgte tilgang er det imidlertid hverdagen og det almindelige liv i en almindelig uge, der kommer i centrum. Hverdagslivet er et liv, der leves fra morgen til aften, og det er et liv, der udspiller sig på en række forskellige hverdagslivsarenaer - 'derhjemme', i institutioner, i skoler, i organiserede fritidstilbud, i aflastningsfamilier, i handicapbusser og andre sociale arenaer. Projektet har forsøgt at sætte fokus på, hvad børnene 'gør', deres kommunikation, hvad de laver og oplever fra morgen til aften, dér hvor de er i hverdagen. Samtidig har projektet intereseret sig for omgivelsernes reaktioner og fordringer til børnene. Konkret har projektet fulgt fire børn, alle født med Downs syndrom. De er blevet fulgt fra morgen til aften igennem fem almindelige ugedage. Jeg har minutiøst noteret mig, hvordan og hvorledes børnene møder omverdenen (voksne, børn og fysiske omgivelser). Ligesom jeg har noteret mig, hvordan omverdenen møder og agerer over for børnene. [...] Med en forskningsstrategi, hvor sigtet har været at komme tæt på børnenes hverdagsliv, lægges der vægt på at komme bort fra grovkornede generaliseringer og almene beskrivelser. Målet har været at vægte 'det individuelle' og konkrete på en balanceret måde op imod almene billeder, bestemmelser og karakteristikker. Ligesom intentionen har været at nå frem til en form for 'tæt beskrivelse'. En beskrivelsesform, der skulle gøre det muligt at følge det enkelte barn, dets udtryk og kommunikation"(fra Indledning).
Som helhed henvender bogen sig til et bredt publikum bestående af forældre, professionelle fagfolk, studerende og forskere.
Første del af bogen beretter om forskningsprojektet og det metodiske arbejde bag. Her lægges de bagvedliggende refleksioner for projektet frem. Denne del henvender sig især til studerende og forskere. Anden del fortæller om de fire børn, der har deltaget i undersøgelsen, og deres hverdagsliv. Hvert barn har fået et kapitel, og hvert kapitel er bygget op, så det fremstiller en hel almindelig dag i barnets liv. Der afsluttes med et opsamlende kapitel, hvor der fokuseres på centrale træk og pointer. Denne del henvender sig bredt til alle. Tredje del kaster blikket bagud og er dels historisk informerende dels kritisk over for de blikke og billeder, videnskaben har konstrueret udviklingshæmmede igennem. Her fremstilles en række indsigter fra både den nære og fjerne fortid, der kaster et perspektiverende lys over beretningerne om de fire børn og deres hverdag. Denne del appellerer især til dem, der er historisk interesseret og optaget af, hvordan udviklingshæmmede har været set og behandlet tidligere. Bogens sidste del indeholder "en række opsamlende, kritisk undrende og perspektiverende tanker, der er tænkt som indlæg i debatten om de betingelser og vilkår, samfundet i dag og fremover byder sine udviklingshæmmede børn." Der sættes fokus på tre overordnede temaer, som udspringer af beretningerne og analyser af børnenes hverdagsliv: mulighederne for at forandre de samfundsskabte billeder af udviklingshæmmede mennesker, mulighederne for at bidrage til at styrke børnenes sociale relationer og netværk, mulighederne for at skabe/udvikle et fysisk miljø, der inviterer og ikke ekskluderer. Fremstillingen "er båret af en vis tro på, at vilkårene kan forbedres for børn, der er udviklingshæmmede, med det resultat, at børnene vedvarende kan udvikle sig, blive stadig mindre afhængige af omverdenen, få mere indflydelse på eget liv og dermed også opnå bedre kvalitet i livet." Den sidste del henvender sig til dem, der er interesseret i at forbedre børnenes liv og hverdag.
Kim Rasmussen er kultursociolog, mag.art. og ph.d. Han er lektor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på RUC. Han har især forsket i barndom, børnekultur, børneinstitutioner og børns fysiske miljø.

UDDRAG AF INDHOLD: Metodologiske refleksioner - om projektets tilblivelse, metoder og metateoretiske refleksioner. Beretninger fra (udviklingshæmmede) børns hverdagsliv. Hverdagslivets betingelser for udviklingshæmmede børn - før og nu. Udfordringer til (udviklingshæmmede) børns hverdagsliv - undren, refleksion, kritik og utopi. Litteraturliste.

UDGIVER:
Forlaget Klim
Ny Tjørnegade 19, 8200 Århus N
Tlf: 86 10 37 00, fax: 86 10 30 45
E-post: forlaget@klim.dk
Internet: www.klim.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv] [Ugens bøger]


FagBogInfo
Egernets kvt. 52
2750 Ballerup
E-post: frodes@image.dk