[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv]

Sjæk'len 2009 - Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 2009. Redigeret af Morten Hahn-Pedersen. 167 sider, 21 x 21 cm. Ill: 112 fotos (72 i farver), 6 figurer, 6 kort. Pris kr 198,00 (ib.). Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag. Udgivet 2010.

Årbog fra Fiskeri- og Søfartsmuseet med 8 artikler om emner fra museets og det tilknyttede forskningscenters arbejdsmark.
Årbogen indledes med to artikler om Vadehavets havne i tidligere tider. Første artikel af Mette Guldberg giver en oversigt over havneudviklingen og havnelokaliteter i Vadehavsområdet fra senmiddelalderen og frem til begyndelsen af 1900-tallet. Artiklen omtaler de mest markante havne og ladesteder i den nuværende danske del af Vadehavsområdet, blandt andet ladestederne Hjerting, Sønderside, Janderup og Roborghus samt købstadshavnene Ribe og Tønder - og deres ladesteder og udhavne: Rømø Havn, Sønderho, Askeodde, Rudbøl, Højer, Ballum m.fl. Artiklen omtaler også færgeoverfarter i Vadehavsområdet. Mariann Ploug giver i den anden artikel en skildring af Ho Ladeplads der havde sin storhedstid som udskibningsssted og ladeplads for Varde købstad frem til slutningen af 1700-tallet hvor besejlingsforholdene i Ho Bugt blev vanskeliggjort af tilsanding. Lokalt fungerede ladepladsen og den senere tilkomne lossebro frem til 1930'erne hvor fragtfarten på Vadehavet blev overtaget af lastbiltransport.
I anledning af 125-året for stiftelsen af J. Lauritzen A/S giver Morten Hahn-Pedersen i den følgende artikel et billede af virksomhedens start og første tredive år i Esbjerg. Artiklen fokuserer på Ditlev Lauritzen (1859-1935) som iværksætter, og beskriver hans aktiviteter, netværk og strategier.
En artikel af Søren Byskov fortæller om Lemvigs udvikling som fiskerihavn fra første halvdel af det 20. århundrede indtil afslutningen i 2008. Den hjemmehørende flåde bestod efter 2. verdenskrig næsten udelukkende af snurrevodsfartøjer, og fiskeriet foregik over det meste af Nordsøen. Artiklen giver et overblik over Lemvigs særlige udvikling som fiskerihavn gennem det tyvende århundrede med hovedvægt på udviklingen i snurrevodsfiskeriet efter anden verdenskrig.
Morten Karnøe Søndergaard beskæftiger sig i sin artikel med udviklingen i udkantsområderne i Danmark siden 1960. Det er den egentlige egnsudviklingsperiode frem til begyndelsen af 1990'erne der udgør det centrale omdrejningspunkt i artiklen som belyser tre lokalområder (Skagen, Hjørring og Esbjerg) med henblik på variationer i egnsudviklingen. "De tre eksempler er ikke tilfældige nedslag i udkantsområdernes Danmark, men kan - som artiklen vil vise - tværtimod ses som repræsentative for nogle mere overordnede retningslinjer i egnsudviklingen."
Internationale miljøorganisationer stod i 1970'erne og 1980'erne bag årelange kampagner mod kommercielt sældrab. Selvom canadiske sælfangere og de europæiske befolkninger var den egentlige hovedmålgruppe fik kampagnerne hårdest konsekvenser for grønlandske og canadiske inuitter. De arktiske sælfangere var afhængige af pengeindkomsten fra salg af sælskind og et drastisk fald i de globale sælskindspriser fjernede denne indtægtskilde. I en artikel af Jeppe Høst gives der en kort historisk baggrund for sælkampagnerne og et indblik i hvordan inuit sælfangerens blandede naturalie- og pengeøkonomi kunne blive det største offer i kampagnerne. "På trods af at organisationer som Greenpeace og International Fund for Animal Wellfare (IFAW) havde forståelse for inuitternes bekymringer, blev denne forståelse aldrig omsat til faktiske ændringer i kampagnen."
Den følgende artikel af Charlotte Bie Thøstesen, Lasse Fast Jensen og Ragnhild Skov præsenterer Beredskabet for Havpattedyr og Havfugle og det arbejde som udføres af dette. Beredskabets vigtigste funktion består i at sikre en hurtig og skånsom aflivning af syge og nødlidende havpattedyr samt at sørge for at der sker en effektiv og systematisk indsamling og registrering af strandede havpattedyr i Danmark. Med udgangspunkt i år 2008 giver artiklen et indblik i hvilke arter af havpattedyr der jævnligt strander langs de danske kyster.
Årbogens sidste artikel er af Morten Hahn-Pedersen og fortæller om baggrunden for og forløbet af en konference i regi af International Congress of Maritime Museums (ICMM) i Esbjerg oktober 2009.
Der afsluttes med en beretningsdel som giver et indblik i Fiskeri- og Søfartsmuseets virksomhed i 2009.
Morten Hahn-Pedersen, historiker/kunsthistoriker, er direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg og desuden seniorforsker ved Center for Maritim og Regional Historie.

UDDRAG AF INDHOLD: Vadehavets havne og ladesteder (af Mette Guldberg). Ho Ladeplads (af Mariann Ploug). En mand kom til byen - Ditlev Lauritzen og Esbjerg 1884-1914 (af Morten Hahn-Pedersen). Snurrevod i medgang og modgang - Nordsøfiskeriet fra Lemvig i det 20. århundrede (af Søren Byskov). Egnsudviklingens regionale variationer - træk af udviklingen i udkantsområdernes Danmark, c. 1960-2005 (af Morten Karnøe Søndergaard). Fanget i kampagnen (af Jeppe Høst). Strandede havpattedyr i Danmark 2008 (af Charlotte Bie Thøstesen, Lasse Fast Jensen & Ragnhild Skov). International museumskonference i Esbjerg (af Morten Hahn-Pedersen). Årsberetning 2009.

UDGIVER:
Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag
Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V
Tlf: 76 12 20 00, fax: 76 12 20 10
E-post: fimus@fimus.dk
Internet: www.fimus.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv]


FagBogInfo
Egernets kvt. 52
2750 Ballerup
E-post: frodes@image.dk