[Forsiden] [Emneliste] [Arkiv]

Lolland-Falsters Historiske Samfund - Årbog 2011. Redaktør: Heidi Pfeffer. 147 sider, 16 x 22 cm. Ill: 50 fotos (43 i farver), 24 tegninger (5 i farver), 8 kort. Pris kr 200,00 + forsendelse. Lolland-Falsters historiske Samfund. Udgivet 2011.

Årbogen indeholder 10 artikler om Lolland-Falsters historie - bl.a. om Nykøbing Slot og borgen før denne, om Resens 'Atlas Danicus' fra 1680'erne, om ægteskab og skilsmisse i den jævne landbefolkning i 1700-tallet, om dagliglivet på Raagø i 1920erne, om et forsøg på inddæmning og udtørring af Rødby Fjord, om et offerfund med ravperler fra yngre stenalder, om istandsættelsen af to jættestuer mellem Toreby og Sundby.
Den første artikel er af Leif Plith Lauritsen og indeholder en beskrivelse og rekonstruktion af borgen før Nykøbing Slot, en af landets store kongeborge. Borgen er fra sidste del af 1400-årene, men med tydelige træk ned i 1300-tallet. "Denne betydningsfulde borg kender vi på det nærmeste intet til i dag. Den eneste synlige rest i vor tid er [...] de sparsomme ruiner af det store runde tårn kaldet 'Fars Hat'."
Derefter redegør Bjørn Westerbeek Dahl for transportordninger og transportforhold til og fra Nykøbing Slot i 1600-tallet. Artiklen indeholder også oplysninger om nogle af de personer som foretog rejser til og fra slottet.
Så følger en artikel af Thomas W. Lassen om tilblivelsen af Peder Hansen Resens 'Atlas Danicus' fra 1680'erne - et historisk-topografisk storværk og den ældste samlede egnbeskrivelse af Danmark. "Hvad der her skal gøres til genstand for nærmere undersøgelse, er de præsteindberetninger, der har ligget til grund for Resens værk, specielt for Lolland-Falster." Artiklen omtaler en række bidragydere blandt de lolland-falsterske præster, bl.a. Laurids Mortensen Vidsted, Andreas Grønbech, Johan Rasch, Jacob Christensen Baudelin, Peder Rasmussen Rud.
Max Hansen fortæller i sin artikel om et slagsmål mellem bønder og soldater i Bandholm i august 1812. "Det står i dag 200 år efter stadig hen i det uvisse, hvem der egentlig startede slagsmålet og hvorfor. Forhørene giver til gengæld et spændende og sjældent indblik i livet, som det blev levet på Lolland af bønder og soldater under Englandskrigen."
Dernæst en artikel af Kirstine Aasbjerg Andersen om ægteskab og især skilsmisse i den jævne landbefolkning i 1700-tallet. Desuden undersøger artiklen hvorvidt mænd og kvinder var stillet lige i skilsmissesager. Undersøgelsen er baseret på ti udvalgte skilsmissesager fra perioden 1702-1797.
En artikel af Bjarne A. Madsen handler om dagliglivet på Raagø i 1920erne. Artiklen gengiver tre breve - "brevene vidner på deres egen levende måde - sammen med Achton Friis' og andre beskrivelser - om det rige liv, der en gang har udfoldet sig på Raagø og som ikke vender tilbage. For i 1966 forlod de sidste beboere Raagø."
Ole Arpe Munksgaards artikel fortæller om det gejstlige gilde Kristi Legemsgilde, hvis skrå stammer fra 1388 og som havde hjemme i Sønder Herred på det sydvestlige Lolland. Artiklen indeholder oplysninger om gildets formål, pligter og organisering samt hvem der var medlem af gildet.
Niels Erik Hyldtoft redegør for en jordvold på 250 m mellem Rødbyhavn og Lalandia der strækker sig fra Hagesvej til Østersødiget som den støder vinkelret op til. Det er en dæmning "der i sin tid blev opført fra øen Myggefjed til Rødby Fæland. Dæmningen har ingen nutidig funktion, men ligger alene hen som et minde om foretagsomhed i forbindelse med forsøg på inddæmning og udtørring af Rødby Fjord i sidste halvdel af 1800-tallet."
En artikel af Klaus Ebbesen beskæftiger sig med et offerfund fra yngre stenalder (ca. 3.200 f.Kr.). "I Østersø-området er der særlig én fundgruppe, som påkalder sig opmærksomhed. Det er offerfundene af ravperler. Et af bondestenalderens offerfund af ravperler stammer fra Moseby Præstegårdsmose ved Åstrup på Nordfalster." Det fremkom ved tørvegravning i 1892 og består af i alt otte ravperler og en enkelt tandperle.
Årbogens sidste artikel er af Svend Illum Hansen og Jørgen Westphal og handler om to jættestuer mellem Toreby og Sundby - selve Toreby-jættestuen som ligger i byens udkant, og Barneshøj-jættestuen som ligger nærmere Sundby. Begge disse jættestuer har være delvis ødelagte og artiklen beskæftiger sig med instandsættelsen af dem i 2009. Der er offentlig adgang til Barneshøj-jættestuen "og det planlægges at opsætte et skilt med oplysninger om jættestuens oprindelige udseende, historien om dens nedbrydning og baggrunden for istandsættelsen."
Årbogen indeholder desuden en oversigt over ny litteratur om Lolland Falster-egnen.

UDDRAG AF INDHOLD: Borgen før Nykøbing slot (af Leif Plith Lauritsen). Hest, én vogn - bort og tilbage; vognægter til og fra residensen i Nykøbing i 1600-tallet (af Bjørn Westerbeek Dahl). Den antikvariske præst - præsteindberetninger til Resens Atlas: Lolland-Falster (af Thomas W. Lassen). Da soldater og bønder kom i slagsmål i Bandholm den 5. august 1812 (af Max Hansen). Løvens hule eller leopardens bolig - skilsmissesager blandt Lolland og Falsters landbefolkning i 1700-tallet (af Kirstine Aasbjerg Andersen). Tre breve om dagliglivet på Raagø i 1920erne - skildret af fruen fra lodshuset i øst (af Bjarne A. Madsen). Kristi Legemsgilde i Lollands Sønder Herred - et gilde fra 1388 (af Ole Arpe Munksgaard). Hages dige (af Niels Erik Hyldtoft). Et offerfund fra stenalderen (af Klaus Ebbesen). Istandsættelse af to jættestueruiner i Toreby sogn (af Svend Illum Hansen og Jørgen Westphal).
Mediehøsten - bibliografi over lokalhistoriske udgivelser om Lolland Falster-egnen i 2010. Årsberetning. Person- og stedregister

UDGIVER:
Lolland-Falsters historiske Samfund
Hans Christian Bentsen
Kløvervænget 3, 4970 Rødby
Tlf: 54 60 15 14
E-post: rodbylokalarkiv@pc.dk
Internet: www.lollandfalstershistorie.dk

[Til top] [Forsiden] [Emneliste] [Arkiv]


FagBogInfo
Egernets kvt. 52
2750 Ballerup
E-post: frodes@image.dk